TÜM HABERLERGÜNDEMÖZEL HABEREGE'DEN HABERLERYEREL YÖNETİMLERYAŞAMGAZETE
DİĞER
YAZARLAR
× ANASAYFATÜM HABERLERGÜNDEMÖZEL HABEREGE'DEN HABERLERYEREL YÖNETİMLERYAŞAMGAZETEKADINBİLİM VE TEKNOLOJİSAĞLIKKÜLTÜR SANATEKOLOJİMAGAZİNEĞİTİMDÜNYASPOREKONOMİYAZARLAR
YAZARLAR
Av. Arb.Damla Erel Yurul

Tam kapanmanın yargılama faaliyetleri yönünden değerlendirilmesi


 

-26.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesince alınan tam kapanma tedbirlerine ilişkin kararın yargılama faaliyetleri yönünden değerlendirilmesi bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu toplanarak 27.04.2021 tarihinde bazı kararlar almıştır. Bu kararlar şu şekildedir:

1. İlk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin, yargı yerlerinde icra edeceği duruşma, müzakere ve keşifler 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar ertelenmiştir. Kararda tutuklu (duruşma açılıp açılmaması hâkim veya mahkeme heyetinin takdirinde olmak üzere) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler istisna tutulmuştur.

2. Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemler evrak üzerinden ve duruşma açılmadan gerçekleştirilecek olup yeni duruşma günü ile keşif saati masrafları gider avansından veya kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından yararlanmak suretiyle uyuşmazlığın taraflarına bildirilecektir.

3. Ceza Muhakemesi Kanununa göre tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda duruşmalar, tutuklu ve müdafiinin SEGBİS ile (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) dinlenilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.

4. Tutukluluğa itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve infaz hâkimliğine yapılan itirazlar ile müzakereler, öncelikle UYAP imkânları kullanılarak veya uygun görülmesi hâlinde sair iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

5. Tam kapanma önlemleri kapsamında ertelenmesine karar verilen duruşma ve adli işler, uyuşmazlık konusu işin taraflarının zarar görmesini engelleyecek şekilde, mümkün mertebe sokağa çıkma kısıtlamasının bittiği tarihten sonraki iş günlerine bırakılacaktır.

6.İhtiyati tedbir ve bu işleme yönelik itirazların salgının önlenmesine yönelik tedbirlere riayet edilmek suretiyle ele alınacaktır.

7.Erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durum söz konusu olmayıp suç ve suçlulara ilişkin ihbar ile şikâyetler kanun önünde dava ve iddia hakkı çerçevesinde devam edecektir.

-İçişleri Bakanlığınca açıklanan tam kapanma tedbirlerine ilişkin genelgede, istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergâhı ile sınırlı olmak kaydıyla; zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ile dava ve icra takiplerine ilişkin yapılacak zorunlu iş ve işlemler için adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri (avukat) ile mezat (açık artırma yoluyla yapılan satış) salonlarına gidecek ilgililer sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmuştur. 

-İş sözleşmesinin işveren tarafından feshi yasağı 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri istisna tutulmuş olup bu haller dışında iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi yasaklanmıştır. Bu yasağa aykırı olacak şekilde iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecektir.

-Kısa çalışma ödeneği uygulaması 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

-Çeklerle ilgili Ticaret Bakanlığınca yayınlanan tebliğe göre ise,

a) İbraz süresinin son günü, 30.04.2021 ila 31.05.2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi halinde, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çek bedeli ödenecektir.

b) İbraz süresinin son günü, 30.04.2021 ila 31.05.2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi ve çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunmaması halinde, 01.06.2021 tarihinden önce 5941 sayılı Çek Kanunu kapsamında karşılıksızdır işlemi yapılmayacaktır. 01.06.2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir.

Anılan düzenlemenin gerekçesinde, tam kapanma ile birlikte ticari hayatta meydana gelecek yavaşlamanın tacir ve esnaf bakımından olası olumsuz etkilerini azaltabilmek ve tam kapanma dönemi içinde ödemelerini planlayabilmelerine imkân verebilmek amacıyla, tacir ve esnafın 30.04.2021 ila 31.05.2021 tarihleri arasına isabet eden kambiyo senedinden ve özellikle çek ve bonodan kaynaklanan borçları ile kamu idarelerine olan borçlarına ilişkin olarak 2021 yılı Mayıs ayı sonuna kadar yasal takip başlatılmamasının amaçlandığı ifade edilmiştir.

Söz konusu düzenlemeyle Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlama tedbirleri kapsamında çekini bankaya ibraz edemeyen alacaklının hakkının korunmasının yanı sıra borçlunun ödeme günü bu tarihler arasına denk gelen borçlarını 01.06.2021 tarihinden sonra ödeyebilmesine de imkân sağlandığı belirtilmiştir.

                                                                                 Arb. Av. Damla EREL YURUL

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Ege Saati mobil uygulamasını indirin, dünyayı Ege'den okuyun...